تدریس خصوصی شیمی

تدریس خصوصی شیمی در تبریز

توسط دانشجویان ممتاز دکتری و اساتید دانشگاه تبریز

تدریس شیمی در دوره دبیرستان ، لیسانس ، فوق لیسانس ، دکتری تخصصی

سید ابوالفصل موسوی
دانشجوی دکتری شیمی

احسان باحجب نوری
دانشجوی دکتری شیمی معدنی

حسین عابدی
دانشجوی دوره دکتری شیمی

دکتر بهروز شعبانی
استاد دانشگاه تبریز