آرشیو براساس دسته بندی : دسته بندی نشده

فناوری نانو

پراکندگی الکتریکی شبیه به الکترون‌های نسبیتی دیراک است. K و ' K به‌عنوان نقاط دیراک به کار می‌روند، درحالی‌که نقاط والانش و هدایت، دژنره (چندحالتی) می‌شوند و گرافن را یک‌نیمه‌رسانای گاف صفر می‌نامند

 فناوری نانو به طور کلی فناوری نانو عبارت از کاربرد ذرات در ابعاد نانومتر است. نانوتکنولوژی، توانمندی تولید مواد ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود. نانوپزشکی حوزه کاربرد نظریه ها، دستگاهها و ادوات مقیاس […]

ساختارهای با چهارچوب فلز آلی MOF

در سالهای اخیر، بررسیهای مربوط به شبکه های فلز آلی “Metal–organic networks” مانند پلیمرهای کئوردیناسیونی یا ساختارهایی با چهارچوب فلز آلی “MOF , Metal–Organic Frameworks ” بسیار مورد توجه قرار گرفته اند اهمیت این ترکیبات به مسیر سنتزی ساده، داشتن ساختمان هندسی جالب و ساختارهای مولکولی متنوع و کاربردهای مختلفی مانند جذب سطحی و ذخیره سازی گازها، لومینسانس، خواص نوری غیر خطی، خواص مغناطیسی، تبادل یون، خواص کاتالیزگری و خواص دارویی آنها مربوط می شود . همچنین MOF ها ممکن است برای بکارگیری در الک مولکولی با قدرت انتخاب بالا و حسگرها تولید شوند. توانایی حسگری این ترکیبات زمانی که خواص نوری، الکترونی یا مغناطیسی MOF ها با برهم کنشهای مهمان تغییر می کند، بهتر قابل مشاهده می باشد. این اتفاق بیشتر در ترکیبات MOF شامل لانتانیدها مشاهده می شود.

question