گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی ۱

گزارش گار آزمایشگاه شیمی الی یک

دوستان در این قسمت به ترتیب گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی یک رو قرار میدیم که شامل :

 گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1  – مقدمه و معرفی دستگاه ها و وسایل

 گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1  – نوبلور کردن

 گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1  – تعیین نقطه ذوب

 گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1  – تقطیر

 گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1  – تقطیر جز به جز

 گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1  – استخراج

question