بایگانی تگ : ترکیبات پل دار

لیگاندهای پلساز

عامل اصلی برای تهیه پلیمرهای کئوردیناسیونی و کمپلکسهای چند هسته ای، بکارگیری لیگاندهای پلساز می باشد. لیگاندهای پلساز دارای تنوع زیادی هستند. در زیر تعدادی از لیگاندهای پلساز معدنی رایج آورده شده است:

question