بایگانی تگ : تعیین نقطه ذوب

تعیین نقطه ذوب

نقطه ذوب ماده دمایی است که در آن دما جسم جامد با مذاب خود در حال تعادل است به شرطی که فشار کمتر یا بیشتر از ۱ atm نباشد . اجسام خالص نقطه ذوب دقیقی دارند و تعیین دقت آنها از طریق رسم منحنی ذوب امکان پذیر است. زمانی اختلاف بین نقطه ذوب یک ماده خالص با یک ترکیب خیلی کم است که درصد خلوص ترکیب بالا باشد (در حدود ۹۸ , ۹۹ درصد)

question