بایگانی تگ : شیف باز ها

شیف باز ها : معرفی ، سنتز و کاربردها

در دو دهه اخیر، شیف باز ها به عنوان لیگاندهای کی­لیت کننده، یک نقش کلیدی را در شیمی کئوردیناسیون فلزات واسطه و همچنین فلزات گروه اصلی، ایفا کرده اند [۱, ۲]. این لیگاند ها می توانند به راحتی، کمپلکس های پایداری را با اغلب یونهای فلزات واسطه ایجاد کنند [۳]. این لیگاند ها اغلب از مسیرهای سنتزی مستقیم با بازده خوب و درجه خلوص بالا حاصل می شوند[۴]. علت اینکه این لیگاند ها بیشتر از سایر لیگاند ها مورد توجه شیمی کئوردیناسیون می باشند به خواص الکترونی و حلالیت مناسب آنها در حلالهای رایج، دسترسی ساده برای تهیه آنها و تنوع ساختاری گسترده این ترکیبات مربوط می شود [۵].

question