بایگانی تگ : فناوری نانو powerpoint

فناوری نانو

پراکندگی الکتریکی شبیه به الکترون‌های نسبیتی دیراک است. K و ' K به‌عنوان نقاط دیراک به کار می‌روند، درحالی‌که نقاط والانش و هدایت، دژنره (چندحالتی) می‌شوند و گرافن را یک‌نیمه‌رسانای گاف صفر می‌نامند

 فناوری نانو به طور کلی فناوری نانو عبارت از کاربرد ذرات در ابعاد نانومتر است. نانوتکنولوژی، توانمندی تولید مواد ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود. نانوپزشکی حوزه کاربرد نظریه ها، دستگاهها و ادوات مقیاس […]

question