بایگانی تگ : معرفی شیمی محاسباتی

معرفی شیمی محاسباتی

معرفی شیمی محاسباتی

شیمی محاسباتی ” Computational chemistry ” یا شیمی تئوری ” Theoretical chemistry ” ( همچنین به عنوان مدل سازی مولکولی ” Molecular modelling ” هم مطرح می شود که در واقع هر سه دارای یک معنا می باشند ) عبارت است از مجموعه ی تکنیک هایی که برای حل و بررسی مسائل شیمی بر روی کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد و همانند دیگر روش ها در شیمی ، ابزاری در جهت درک واکنش ها و فرایندهای شیمیایی فراهم می کند که انگیزه اساسی در این روش ، گسترش علم شیمی است .

question