بایگانی تگ : مقاله

نقش قابل‌توجه حفره‌های رزونانس بلور فوتونی در فیلتر‌های قابل تنظیم ارتباطی WDM و DWDM

یک روش فیلتر بلور فوتونی با استفاده از حفره‌های رزونانس در ساختارهای دوبعدی مناسب برای کاربردهای ارتباطی WDM و DWDM، پیشنهادشده است. برای طراحی ساختار، حرکت نقص‌های شبکه به‌عنوان حفره رزونانس استفاده می‌شود. تنظیم طول‌موج موردنظر با مشخصات مطابق با استاندارد ITU-T نشان داده‌شده است. با تغییر ویژگی‌هایی مانند شعاع نقص‌ها، فاصله آن‌ها از یکدیگر و محل نقص، یک فیلتر نوری کامپکت مناسب برای مدارهای مجتمع نوری پیشنهادشده است. همچنین اثر ترکیبی، شعاع متغیر نقص‌ها و فاصله آن‌ها از یکدیگر باعث ایجاد ویژگی‌های جالب می‌شود.

فیلم‌های نازک Ag3SbS3 تشکیل‌شده توسط آنلینگ نانوذرات Ag3SbS3 سنتز شده به روش هیدروترمال

فیلم‌های نازک Ag3SbS3 تشکیل‌شده توسط آنلینگ نانوذرات Ag3SbS3 سنتز شده به روش هیدروترمال چکیده: ما رشد فیلم‌های نازک کالکوژن فلز سه‌تایی Ag3SbS3 را گزارش نمودیم. رشد شامل دو مرحله است: (1) نانوذرات Ag3SbS3 با استفاده از روش هیدروترمال سنتز شد؛ (2) یک فرآیند پیش-آنلینگ، نانوذرات Ag3SbS3 را به فیلم Ag3SbS3 تبدیل کرد. بهترین نانوذرات Ag3SbS3 […]

question