بایگانی تگ : کامپیوتر

آشنایی و آموزش Visual C++

فهرست مطالب 1 C++ 2 1-1 کار با رکورد های پایگاه داده از طریق ADO 2 1-1-1 ADO چیست ؟ 2 1-1-2 اشیاء ADO 3 1-1-3 شی ء Connection 3 1-1-4 شی ء Error 4 1-1-5 شی ء Command 4 1-1-6 شی ء Parameter 4 1-1-7 شی ء Recordset 4 1-1-8 شی ء Field 5 […]

question