بایگانی تگ : NBO

NBO چیست ؟

برای بررسی اوربیتال مولکولی روش اوربیتال پیوندی ذاتی [۱] ( NBO ) مورد استفاده قرار گرفت. در شیمی کوانتوم ، یک NBO به اوربیتال پیوندی محاسبه شده با بیشترین دانسیته الکترونی اطلاق می شود. NBO ها یکی از سلسله مراتب برای رسیدن به اوربیتال های مولکولی هستند. برای رسیدن به اوربیتال مولکولی از اوربیتال اتمی […]

question