بایگانی تگ : NLO

قطبیت و خواص نوری غیر خطی

اولین مشاهدات در زمینه نور غیر خطی (NLO)  توسط کر، انجام گرفت. کر تغییر در مقدار عبور نور ورودی را هنگام گذر از میان دو قطبنده (در حضور ولتاژ اعمالی)،  مشاهده نمود . ایجاد هارمونیک دوم از نخستین پدیده های نور غیر خطی است که هنگام مطالعه بر روی لیزر کشف شد. P. A. Franken و همکارانش لیزر یاقوت را بر روی نمونه هایی از کریستال کوارتز تابانده و افزایش دو برابری نسبت به فرکانس ورودی لیزر را مشاهده کردند.

question