بایگانی تگ : ترکیبات سرب

سرب II : معرفی ، کئوردیناسیون و ترکیب ها

ترکیبی از سرب 2

سرب در جدول تناوبی در انتهای گروه چهاردهم قرار گرفته است و دارای ظرفیت‌های ۲+ و ۴+ می باشد. پایداری ترکیب‌های با عدد اکسایش ۴+ عناصر این گروه از کربن به سمت سرب کم می گردد و برعکس پایداری ترکیب‌های با عدد اکسایش ۲+ این عناصر از کربن به سمت سرب افزایش می یابد. از این رو سیلیسیم مونوکسید SiO، ناپایدار و سیلیسیم دی اکسید SiO2، بسیار پایدار است. اما در مورد سرب PbO پایدارتر از PbO2 است.

question