بایگانی تگ : سمینار شیمی معدنی

شیمی کامپیوتر : اصول ، روش ها و نرم افزار ها

شیمی محاسباتی  یا شیمی تئوری ( همچنین به عنوان مدل سازی مولکولی هم مطرح می شود که در واقع هر سه دارای یک معنا می باشند ) عبارت است از  مجموعه ی تکنیک هایی که برای حل و بررسی مسائل شیمی بر روی کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد و همانند دیگر روش ها در شیمی ابزاری را در جهت درک واکنش ها و فرایندهای شیمیایی فراهم می کند که انگیزه اساسی در این روش ، گسترش علم شیمی است . 


 
question